Aviz juridic

mateco Rental SRL

Toate textele, imaginile și alte drepturi de proprietate intelectuală publicate pe pagina de Internet sunt supuse drepturilor de autor de către mateco, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Orice duplicare, distribuire, stocare, transport, transmitere, reproducere sau transfer al conținutului este interzisă în mod expres fără permisiunea scrisă a mateco.

 

mateco compilează conținutul paginilor de Internet la îndemână cu cea mai mare grijă și asigură actualizarea regulată a acestora. Cu toate acestea, informațiile servesc doar ca informații generale fără caracter obligatoriu și nu înlocuiesc consultarea individuală intensivă. Caracteristicile tehnice și echipamentele produselor descrise sunt doar exemple. Astfel de caracteristici și echipamente pot varia în special de la o țară la alta. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment. Informațiile obligatorii privind caracteristicile tehnice, echipamentele sau proprietățile platformelor noastre de lucru pot fi obținute în prezent exclusiv de la persoana dumneavoastră de contact din cadrul mateco.

 

mateco nu își asuma răspunderea pentru moneda, corectitudinea si integralitatea informațiilor de pe aceste pagini și nici nu garantează accesul fără probleme în orice moment. Când ne referim la paginile web ale unor terțe părți (link-uri), mateco nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul paginilor legate. Odată cu activarea link-urilor, părăsiți oferta de informații a mateco. Prin urmare, reglementările divergente pot fi aplicabile serviciilor terților, în special în ceea ce privește protecția datelor. În plus, mateco nu va putea fi trasă la răspundere pentru nicio încălcare a obligației din cauza unei neglijențe ușoare în furnizarea serviciilor sale, în special ca urmare a descărcării fișierelor furnizate de mateco pe site-urile internet ale mateco, în măsura în care aceasta nu se referă la răspunderea materială sau la sănătate și vătămare corporală și nu se referă la reclamații în temeiul legislației privind răspunderea pentru produse. Același lucru este valabil și pentru orice încălcare a obligațiilor de către prepușii noștri.

 

mateco Rental SRL

str. Bucovinei nr. 35

Chișinău, Republica Moldova

T +373 22 000 077

F +373 22 000 077

office@mateco.md

 

Founder & CEO

Stefan Ponea

 

TVA:  0610365

Cod fiscal:  1018600035789

 

mateco Rental SRL

All texts, images and other intellectual property published on the Internet page are subject to copyright by mateco, unless specified otherwise. Any duplication, distribution, storage, conveyance, transmission, reproduction or transfer of the contents is expressly forbidden without the written permission of mateco.

 

mateco compiles the contents of the Internet pages at hand with the greatest of care and ensures their regular updating. Nevertheless, the information serves only as non-binding general information and does not replace intensive individual consultation. The technical characteristics and equipment of the described products are examples only. Such features and equipment can especially vary from country to country. We reserve the right to make changes at any time. Binding information on the technical characteristics, equipment or properties of our working platforms can currently be obtained exclusively from your mateco contact.

 

mateco assumes not liability for the currency, correctness and completeness of the information on these pages nor does it guarantee problem-free access at all times. When we refer to web pages of third parties (links), mateco does not assume any responsibility for the contents of the linked pages. With activation of the links you leave the offer of information of mateco. Diverging regulations can therefore be applicable to the services of third parties, in particular with regard to data protection. Furthermore, mateco shall not be held liable for any breach of obligation due to slight negligence in the provision of its services, especially resulting from the downloading of files provided by mateco on the Internet websites of mateco, inasmuch as this does not relate to material liability or to health and bodily injury and does not concern claims under product liability law. The same applies to any breaches of duty by our vicarious agents.

 

mateco Rental SRL

str. Bucovinei nr. 35

Chișinău, Republica Moldova

T +373 22 000 077

F +373 22 000 077

office@mateco.md

 

Founder & CEO

Stefan Ponea

 

VAT:  0610365

Fiscal code:  1018600035789

 

For questions regarding the company's privacy policy please refer to the following e-mail addresses: privacy@mateco.ro, privacy@mateco.bg, privacy@mateco.md.